Kan man bli personlig ansvarlig for dårlig arbeid?

Joakim Marstrander

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Jeg er ansatt i et murerfirma. Jeg har nå fått krav om å dekke utgifter som følge av mangler ved den jobben jeg har gjort. Kan de kreve meg for dette?

 Svar:

Dersom arbeidet du har utført blir regnet som et selvstendig oppdrag vil det ikke foreligge noe ansettelsesforhold og du vil være ansvarlig for mangler på vanlig måte.

Dersom det foreligger et ansettelsesforhold plikter du som utgangspunkt kun å stille din arbeidskraft til disposisjon. Arbeidsgiver eller tredjemenn kan dermed ikke rette reklamasjonskrav mot deg som følge av det arbeidet du har utført. I den siste tiden, er det likevel slått noen huller i dette utgangspunktet.

I forbindelse med “Terra-saken” åpnet tingretten at det forelå erstatningsansvar for megleren som følge av at han bevisst hadde villedet og gitt mangelfulle opplysninger vedrørende de produktene han solgte til kommunene.

Av kjennelsen fremgår det at retten legger til grunn at en ansatt i et selskap kan bli holdt personlig ansvarlig for det økonomiske tapet som selskapets medkontrahenter blir påført som følge av en ansatts uaktsomme eller forsettlige opptreden.

Arbeidstakeren er derfor ikke lenger per definisjon beskyttet mot krav fra medkontrahenten. Etter Terra-kjennelsen kan en helt vanlig arbeidstaker i prinsippet hefte med hele sin formue direkte overfor skadelidte medkontrahent for det økonomiske tap som er pådratt. Jeg antar likevel at dette bare vil bli aktuelt i grovere tilfeller.

I en annen dom fra Agder lagmannsrett er det lagt til grunn at en direktør ved å gå utenfor sine fullmakter hadde pådratt seg ansvar direkte mot medkontrahenten. Direktøren hadde inngått en avtale om rentebinding som han ikke hadde fullmakt til, med den følge at selskapet han jobbet i ble påført et økonomisk tap.

Det er kanskje ikke tilfeldig at begge disse sakene hadde sitt utspring i finans. Det er nok likevel grunnlag for å si at arbeidstaker kan ha erstatningsansvar også i andre bransjer.

En murer som leverer et hårreisende dårlig arbeid kan pådra seg ansvar selv om han er ansatt i en bedrift. Det samme kan gjelde en murer som bryter en fullmakt han har fått i forbindelse med et byggemøte.