Kan et selskap som ikke har råd til å utbetale lønn fortsatt drive videre?

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

En ansatt i et aksjeselskap med dårlig økonomi har ikke fått utbetalt full lønn på tre måneder, og lurer på om selskapet har lov å drive videre. Advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma svarer.

Tiden ser ut til å løpe ut for selskapet jeg er ansatt i. De siste tre månedene har jeg ikke fått full lønn utbetalt fordi selskapet ikke har nok penger til dette. Likevel driver selskapet videre og kjøper inn varer, nytt driftsutstyr og firmabil på kreditt. Har selskapet lov til å kjøre videre på denne måten, spør en leser.

Forsvarlig egenkapital

– Aksjeselskaper har en lovpålagt plikt til alltid å ha forsvarlig egenkapital ut fra den virksomheten selskapet driver, sier advokat Marstrander.

– Hva som er forsvarlig må vurderes ut fra blant annet selskapets forpliktelser slik som lønn, lån og husleie, målt opp mot selskapets verdier slik som bankinnskudd, varelager og driftsutstyr.

– I tillegg må det tas hensyn til konjunkturer, og hvis selskapet er i en oppstartfase vil dette også påvirke vurderingen. Kravet til egenkapital er ofte lavere for et nyetablert selskap enn for et tilsvarende selskap som allerede er etablert i markedet, sier han.

Styret plikter å ta tak i situasjonen

– I tilfeller hvor egenkapitalen er uforsvarlig lav, skal styret informere selskapets eiere og foreslå tiltak for å rette på situasjonen. Finner ikke styret grunnlag for å foreslå slike tiltak, eller er det ikke mulig å gjennomføre slike tiltak, plikter styret å foreslå å oppløse selskapet, fortsetter han.

– Når selskapet har så dårlig økonomi, betyr dette ifølge Marstrander at styret i praksis bør slå selskapet konkurs. Han poengterer at brudd på plikten til å foreslå selskapet oppløst kan medføre erstatningsansvar, og i de alvorligste tilfellene straffansvar, for styremedlemmene.

Ansatte kan begjære selskapet konkurs

Advokaten opplyser videre at den ansatte ved en konkurs som utgangspunkt har krav på å få dekket lønn og feriepenger som man har til gode, fra NAV Lønnsgaranti. Han understreker at lønnskravet som hovedregel ikke må være forfalt lenger tilbake enn fire måneder før den dagen selskapet blir begjært konkurs. Feriepengekrav må som hovedregel ikke være opptjent lenger tilbake enn 24 måneder før samme dato.

– Hvis den ansatte har utestående lønn fra lenger tilbake i tid, kan det derfor være et alternativ for den ansatte selv å begjære selskapet konkurs, avslutter Marstrander.