Stillingsvern i arbeidsmiljøloven

Joakim Marstrander

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Hei,

Jeg lurer på om arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern gjelder for alle ansatte i bedriften? Og i så fall er det noen mulighet til å inngå avtaler der arbeidstaker fraskriver seg dette vernet? Og hvordan påvirker en slik avtale arbeidstakerens oppsigelsestid?

Svar:

Ja. I utgangspunktet gjelder stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven for alle ansatte i bedriften. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at det kan inngås avtaler med virksomhetens øvre ledelse, eksempelvis daglig leder og administrerende direktør, hvor han eller hun fraskriver seg stillingsvernet etter reglene arbeidsmiljøloven kapittel 15. Arbeidsmiljøloven oppstiller imidlertid krav om at en slik avtale må være inngått på forhånd, altså før oppsigelsen finner sted og at arbeidstaker gis rett til etterlønn. Loven oppstiller ingen krav til hvor stor etterlønnen må være, og partene står derfor fritt til å forhandle om størrelsen på denne.

Når det kommer til spørsmålet om hvordan en slik avtale påvirker arbeidstakerens oppsigelsestid, er dette noe som man vanligvis regulerer i avtalen mellom partene. Da arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette ikke lenger kommer til anvendelse, er det vanlig at det avtales at arbeidstakeren fristilles ved en eventuell oppsigelse, men her står dere fritt til å avtale det som passer best. For ordenskyld kan det være verdt å nevne at selve oppsigelsen også i disse tilfellene bør være skriftlige!