Sykepenger til arbeidstakere på timebasis

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Jeg studerer 75 % og arbeider på timebasis i et it-firma. Jeg har hørt at man ikke har rett til sykepenger når man er student dersom man kombinerer studier med arbeid? Er dette riktig?

Svar:

–       Nei dette er ikke riktig. Det er en utbredt misforståelse at man ikke har rett til sykepenger når man studerer.

–       Sykepenger fra folketrygden skal erstatte tapt inntekt, og ytes både til arbeidstakere og faktisk også til selvstendig næringsdrivende etter særlige regler.

–       Dersom man er heltidsstudent og overhodet ikke har arbeidsinntekt vil man heller ikke ha tapt arbeidsinntekt hvis man blir syk. I et slikt tilfelle er derfor riktig at man heller ikke får sykepenger.

–       Men for deg som jobber og betaler din andel av lønna til trygdekassen, skulle det bare mangle at du også fikk sykepenger når du ble syk.

–       I forhold til beregningen av kravet på sykepenger, vil NAV i utgangspunktet bare være opptatt av å få klarlagt hvor mye du arbeider og ikke i hvilken grad du studerer. Dersom du er student og er i inntektsgivende arbeid ved siden av, vil din faktiske inntekt utgjøre grunnlaget for sykepenger. Etter gjeldende regler er inngangsvilkårene for sykepenger at du rett forut for ditt sykefravær har vært i arbeid i minst fire uker. Dette kalles opptjeningstid.

–       Det ligger ikke noe spesifikt krav til stillingsprosent for opptjeningstiden, men minstevilkåret er at inntekten som du har på sykmeldingstidspunktet omregnet til årslønn utgjør minst 50 % av Grunnbeløpet (G). G er per 1. mai 2012 kr 82 122, og det vil altså si at din inntekt på sykemeldingstidspunktet omregnet til årsinntekt må utgjøre minst kr 41 061 for å få rett til sykepenger fra folketrygden.

–       Staten er mer generøs når den ikke skal betale selv. Inntektsgrensen på 50 % av G gjelder ikke de sykepenger som arbeidsgiver plikter å utbetale de første 16 kalenderdager av sykefraværet ditt. Fra arbeidsgiver kan du derfor kreve 100 % lønn selv om du er syk.

–       Dersom du arbeider etter en viss turnus, så vil du bare ha krav for sykepenger for de dagene som du skulle vært på arbeid i henhold til den fastlagte turnusplanen.